Algemene Voorwaarden Lichtletters-Huren.nl

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die ingevolge de koopovereenkomst sluit;

Verhuurder/verkoper: Lichtletters-Huren.nl ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 62531816, gevestigd Maasdijk 4, 5366AB te Megen, die als verhuurder de huurovereenkomst sluit of als verkoper de koopovereenkomst;

Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop of van huur en verhuur;

Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Lichtletters-Huren.nl evenals op overeenkomsten gesloten met huurders en kopers, waarbij Lichtletters-Huren.nl partij is.

3. Offertes en aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van verhuurder/verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij onherroepelijkheid van het aanbod uit de aanbieding en/of offerte blijkt.

Aan druk-, en zetfouten, verschrijvingen en aan verminkte aanbiedingen en offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat verhuurder/verkoper schriftelijk de offerte of aanbieding bevestigd.

Een samengestelde prijsopgave in een aanbieding of offerte verplicht de verhuurder/verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte en of aanbieding opgegeven prijs.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lichtletters-Huren.nl het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

Huurder/koper dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens, welke Lichtletters-Huren.nl overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de door Lichtletters-Huren.nl gewenste vorm en wijze aan Lichtletters-Huren.nl ter beschikking worden gesteld.

Huurder/koper dient ervoor zorg te dragen dat Lichtletters-Huren.nl wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5. Huurprijzen

Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken. De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de goederen zijn op aanvraag beschikbaar.

Transport geschiedt tegen de door verkoper/verhuurder vastgestelde tarieven. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s.

6. Betaling

Huurder/koper ontvangt na de akkoord een factuur. Dit bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien huurder/koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is huurder/koper van rechtswege in verzuim. Huurder/koper is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Indien huurder/koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van huurder/koper, met een minimum bedrag van € 40,00.

7. Aansprakelijkheid

Lichtletters-Huren.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Schade ontstaan doordat huurder/koper onjuiste of onvolledige informatie verstrekt heeft aan Lichtletters-Huren.nl, valt niet onder de aansprakelijkheid van Lichtletters-Huren.nl. Indien huurder/koper aantoont dat zij schade heeft geleden door een gebrek van Lichtletters-Huren.nl, dat bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Lichtletters-Huren.nl slechts aansprakelijk voor directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuur. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade van de huurder/koper, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

8. Verlies of schade

Huurder is verplicht de gehuurde goederen te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de goederen, ook tijdens het transport indien dit door huurder verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies, diefstal of beschadiging van de gehuurde goederen. De huurder zal in dat geval het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

9. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht onder- en/of wederverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Lichtletters-Huren.nl te doen geschieden. De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

10. Overmacht

Indien zich een situatie van overmacht voordoet waarbij de uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt, behoudt Lichtletters-Huren.nl zich het recht voor de overeenkomst aan te passen, danwel te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Lichtletters-Huren.nl niet kan worden toegerekend. Hieronder begrepen, maar niet uitsluitend:

Ziekte en/of ongeval, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen, transportonmogelijkheden, brand, natuurgeweld of overmacht krachtens de wet.

11. Beëindiging en annulering

Bij annulering van de overeenkomst door huurder, geheel of gedeeltelijk, zijn wij genoodzaakt annuleringskosten te rekenen. De annuleringskoten bedragen 30% van de totale som van de opdracht en 50% bij opzegging binnen 1 tot 4 weken voor de levering. Bij annulering van minder dan een week is de gehele overeengekomen prijs verschuldigd. Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde weer in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en indien nodig gereinigd, ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld.

12. Klachten en reclames

Klachten en reclames worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 30dagen na constatering van de tekortkoming, schriftelijk aan Lichtletters-Huren.nl worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht/reclamerecht vervallen.

13. Eigendomsbehoud

Alle materialen die Lichtletters-Huren.nl gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom Lichtletters-Huren.nl. Fotomaterialen en inhoud van de website van Lichtletters-Huren.nl blijven eigendom van Lichtletters-Huren.nl en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.

14. Gegevensbescherming

Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt Lichtletters-Huren.nl persoonsgegevens van huurder/koper. Om huurder/koper te informeren over wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt, hanteert Lichtletters-Huren.nl een privacyverklaring. Deze is te vinden op de website van Lichtletters-Huren.nl.

15. Overige voorwaarden

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Alle overeenkomsten tussen Lichtletters-Huren.nl en huurder/koper worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke tussen Lichtletters-Huren.nl en huurder/koper mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.